ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ข้อมูลประชากร

 ประชากร

อำเภอบ้านตาขุน มีหลังคาเรือนทั้งหมดจำนวน 3,825 หลังคาเรือน และมีประชากรกลางปี 2558 จำนวน 15,902 คน 
เพศชาย 
7,998 คน เพศหญิง 7,904 คนและมีหลังคาเรือน ประชากรแรงงานอพยพที่เป็นต่างชาติ จำนวน 362 คน
เพศชาย 
200 คน เพศหญิง 162 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 12คน/ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในชนบท
รายละเอียด

ตารางแสดงจำนวนประชากรกลางปี 2558 จำแนกตามเพศรายตำบล

ตำบล

สถานบริการ

จำนวน

หมู่บ้าน

หลังคาเรือน

(ทะเบียนราษฎร์)

จำนวนประชากร

รวมทั้งตำบล

ชาย

หญิง

รวม

พรุไทย

รพ.สต.พรุไทย

9

688

1,395

1,384

2,743

2,743

เขาพัง

รพ.สต.เขาพัง

3

325

665

608

1,273

4,534

รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลานฯ

2

700

1,625

1,636

3,261

พะแสง

รพ.สต.พะแสง

4

365

798

797

1,595

3,487

รพ.สต.บ้านปากน้ำ

5

474

946

946

1,892

เขาวง

รพ.สต.บ้านวังขุม

2

250

503

484

987

5,138

รพ.บ้านตาขุน

4

1,023

2,066

2,085

4,151

 

รวม

29

3,825

7,998

7,904

15,902

15,902

ที่มา : จากทะเบียนราษฎร์ อำเภอบ้านตาขุน (1 .. 2557)

 

 

ภาพ  ปิรามิดประชากร อำเภอบ้านตาขุน   2556

           จากปิรามิดประชากรของอำเภอบ้านตาขุนพบว่าเป็นแบบเสถียร (stable pyramid) ที่มีรูปแบบคล้ายกับระฆังคว่ำหรือมีโครงสร้างประชากรที่คงที่ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรที่ไม่เปลี่ยน แปลง ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30 - 34 ปี ร้อยละ9.53 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี ร้อยละ 9.37  และ 35 - 39 ปี ร้อยละ 9.27  ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลประชากรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและของประเทศที่ประชากร ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นวัยทำงาน สำหรับในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ในขณะนี้สัดส่วนของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับของอำเภอบ้านตาขุน มีอัตราร้อยละ10.99 ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศ คือร้อยละ12.20 ส่งผลให้สถานบริการสุขภาพต้องรับภาระในการดูแลด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโดย เฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มีอุบัติการณ์ของโรคในอำเภอ บ้านตาขุนเพิ่มมากขึ้นในประชากรกลุ่มนี้
               การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะก่อให้ เกิดปรากฏการณ์สำคัญที่มีผลต่ออำเภอบ้านตาขุนอย่างมากนั่นคือการมีผู้สูง อายุมากกว่าเด็ก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากจำนวนเด็กที่ลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง อีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า จำนวนเด็กจะพอๆกับผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ถ้าใช้ดัชนีผู้สูงอายุ(Ageing index) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างจำนวนผู้สูงอายุกับเด็ก 100 คน   พบว่าอำเภอบ้านตาขุนมีอัตราร้อยละ 53 ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศไทยที่มีอัตราร้อยละ 60 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล : 2554)

                โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนให้เห็นลักษณะการพึ่งพิงกันระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปลักษณะการพึ่งพิงก็เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งอัตราส่วนการพึ่งพิงของวัยเด็กต่อวัยทำงานของอำเภอบ้านตาขุนมีแนวดน้วลดลงตามลำดับคือปี2554 ร้อยละ30.68 ซึ่งใกล้เคียงระดับประเทศคือ ร้อยละ30.20 ส่วนอัตราส่วนพึ่งพิงวัยชรามีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปี โดยปี2554 มีอัตราร้อยละ16 ส่วนระดับประเทศร้อยละ 18.08 คาดว่าอีก 15 ปีข้างหน้ามีอัตราประมาณ 30.9
                 สรุป  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในอนาคตจะส่งผลในด้านต่างๆ ดังนี้
            1) สังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีวัยแรงงานมาก (อายุ 25-59 ปี) เป็นสังคมของผู้สูงอายุโดยจะพบผู้ที่มีอายุยืนมากขึ้น แต่จะขาดแคลนแรงงานที่จะป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและธุรกิจต่างๆปัญหาที่จะตามมาคืออาจต้องมีการนำเข้าแรงงานจากต่าง ประเทศ ซึ่งรัฐต้องมีมาตรการในการควบคุมให้ดีและมีประสิทธิภาพเนื่องจากส่งผลถึง ความมั่นคงของประเทศ เช่น ปัญหาอาชกรรมและโรคติดต่อ
            2) การปรับนโยบายในการบริหารประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากการเพิ่ม ของจำนวนผู้สูงอายุจะส่งผลต่อการลดลงของรายได้เฉลี่ยของประชากรและส่งผลต่อ รายได้จากเงินภาษีของรัฐลดลงด้วย แต่รัฐจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเช่น การประกันสังคม สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของผู้สูงอายุ เป็นต้น
            3) รูปแบบของการพึ่งพากันระหว่างกลุ่มประชากรในช่วงอายุต่างๆจะเปลี่ยนไป โดยพบว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปจะทำให้จำนวนประชากรในวัยเด็กที่ต้อง พึ่งพิงวัยทำงานลดลง แต่กลับมีวัยผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงวัยทำงานมากขึ้น ส่งผลต่อปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมีมากขึ้นตามลำดับ
            4) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่ใช้แรงงานจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐและเอกชนควรมีนโยบายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ให้ผู้สูงวัย เหล่านี้ได้เข้ามาทำงานมากขึ้นก็จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ 

ข้อมูลประชากรตามกลุ่มวัย (ชุดสิทธิประโยชน์)
             1.   กลุ่มแม่และเด็ก                                                       
                                 * หญิงตั้งครรภ์                                        จำนวน      39       คน
                                 * เด็ก 0 – 5 ปี                                         จำนวน     1,283   คน
            
2.   กลุ่มเด็กโต (อายุ 6 - 25 ปี)                                      จำนวน      4,372  คน
             3.   กลุ่มผู้ใหญ่ (อายุ 25 - 60 ปี)กลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยง
                   และผู้ป่วยเรื้อรัง                                                    จำนวน      7,871   คน
            4.    กลุ่มผู้สูงอายุ                                                        จำนวน     1,670    คน
            5.    กลุ่มผู้พิการ                                                         จำนวน      214      คน

10. ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
      - สถานบริการสาธารณสุข
                1  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
                          
 - โรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง                         จำนวน    1   แห่ง
                            - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                  จำนวน     6  แห่ง
                2  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐวิสาหกิจ
                           
- สถานพยาบาลเขื่อนรัชชประภา                     จำนวน     1  แห่ง
    3 สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน
            
        -  คลินิกเวชกรรม                                        จำนวน      2 แห่ง
                  
 -  คลินิกทันตกรรม                                      จำนวน      2 แห่ง
                   
-  คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์            จำนวน      2 แห่ง
                   
-  ร้านขายยา                                             จำนวน      6 แห่ง
                   
* แผนปัจจุบันที่มีเภสัชกร(ขย.1)                     จำนวน      5 แห่ง
                 
  * แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2)                     จำนวน     1  แห่ง
      - บุคลากรสาธารณสุข
       
จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั้งหมด จำนวน 130 คน (รายละเอียด ตารางที่ 4)
 
ตารางที่ 4    ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

ลำดับ
ประเภทบุคลากร
รพช.
สสอ.
สอ.
รวม
อัตรา:ประชากร
1
แพทย์
3
0
0
3
1 : 5,144
2
ทันตแพทย์
2
0
0
2
1 : 7,598
3
เภสัชกร
4
0
0
4
1 : 3,858
4
พยาบาลวิชาชีพ
30
0
3
33
1 : 468
5
นักจัดการงานทั่วไป
1
0
0
1
 
6
นักวิชาการสาธารณสุข
4
5
8
17
 
7
นักวิชาการการเงินและบัญชี
3
1
0
3
 
8
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3
0
0
3
 
9
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
0
1
9
10
 
10
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
3
0
1
4
 
11
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
3
0
0
3
 
12
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
0
0
2
 
13
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3
0
0
3
 
14
เจ้าเจ้าหน้าที่อื่นๆ
10
0
0
20
 
15
ลูกจ้าง (ทั่วไป)
33
0
0
1
 
รวม
110
7
21
140
 

เจ้าหน้าที่ ลาศึกษาต่อ   จำนวน  1  คน ดังนี้
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน     ระดับปริญญาเอก  นักวิชาการสาธารณสุข           จำนวน  1 คน
 

ตารางที่ 5  ข้อมูลการรับผิดชอบงานสาธารณสุขในชุมชน

ตำบล
 
สถานบริการ
จำนวน
หมู่บ้าน
จำนวน
หลังคาเรือน
ตามทะเบียนราษฎร์
จำนวนประชากร
 
      จำนวน         เจ้าหน้าที่
 
G.I.S
(1:1,250)
 
รพ.สต.พรุไทย
9
999
2,728
5

 1 : 546

เขาพัง
รพ.สต.เขาพัง
3
772
1,262
3

 1 : 421

รพ.สต.บ้านเชี่ยวหลานฯ
2
959
3,205
6

 1 : 534

พะแสง
รพ.สต.พะแสง
4
480
1,584
4

 1 : 396

รพ.สต.บ้านปากน้ำ
5
863
1,910
3

 1 : 637

เขาวง
รพ.สต.บ้านวังขุม
2
399
967
3
1 : 322
รพ.บ้านตาขุน
4
2,324
5,486
5

 1 : 1,097 

 รวม

  29

6,796
17,142
29

 1 : 591

 
            - อาสาสมัครสาธารณสุข   จำนวน 444 คน (รายละเอียด ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6   ข้อมูลการรับผิดชอบงานสาธารณสุขในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข

สถานบริการ
หลังคาเรือน
สำรวจ/ทะเบียนราษฎร์
อสม.
ความครอบคลุม
  อบรม
เพิ่มเติม
รับค่า
ป่วยการ
ปฏิบัติงานจริง
เป้าหมาย
ผลงาน
รพ.บ้านตาขุน
1,091/1,747
83
83
175
1/21/46
92
รพ.สต.บ้านวังขุม
217/217
25
25
22
1/9/38
0
รพ.สต.พรุไทย
652/882
74
74
88
1/12/37
14
รพ.สต.พะแสง
456/456
41
41
46
1/11/37
5
รพ.สต.บ้านปากน้ำ
490/730
49
49
73
1/15/37
24
รพ.สต.เขาพัง
343/343
29
29
34
1/12/43
5
รพ.สต.เชี่ยวหลานฯ
754/876
71
71
88
1/12/43
17
รวม
4,003/5,251
372
372
526
1/14/41
157

   
         อำเภอบ้านตาขุนมีอสม.ที่ปฏิบัติงานในชุมชน ทั้งหมด 444 คนและได้รับเงินค่าป่วยการ403คน โดยยังไม่ได้รับค่าป่วยการจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ9.23 ในด้านความครอบคุลมในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่นั้นเป้าหมายอสม.1คน:15หลังคาเรือน พบว่าถ้าพิจารณาภาพรวมของเครือข่ายฯ ตามหลังคาเรือนทะเบียนราษฎร์ มีอัตรา1คนต่อ15หลังคาเรือน ซึ่งเป้นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ถ้าพิจารณาหลังคาเรือนจากการสำรวจที่มีอยู่จริงพบว่ามีความครอบคลุมในภาพรวม อัตรา1คนต่อ12หลังคาเรือน ซึ่งครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กำหนด อนึ่งในเขตรับผิดชอบของรพ.สต.เขาพังมีอสม.ปฏิบัติงานในเขตเขื่อนรัชชประภา จำนวน20คน สำหรับในปีงบประมาณ2557 อำเภอบ้านตาขุนได้กำหนดแผนการอลรมอสม.ใหม่ มีเป้าหมายจำนวน50คน ในเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน โดยใช้เงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน เลขที่ 6/1 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี รหัส 84230 Tel.077-397113 Fax.077-397113